Termini E CONDIZIONI

INTRODUZIONE

Webová stránka www.nadahome.it spravuje Nada Home. Používání webových stránek podléhá těmto podmínkám použití ("Podmínky použití"). Vstupem na stránky a jejich používáním uživatel souhlasí s podmínkami použití. Podmínky použití představují smlouvu mezi Uživatelem a

Nada Home a nelze je změnit bez souhlasu Nada Home. Tyto podmínky použití je třeba číst s odkazem na každou část webové stránky týkající se fungování webové stránky samotné a dostupných služeb.

Používání stránek podléhá podmínkám použití. Uživatel je také povinen si přečíst Zásady ochrany osobních údajů Nada Home.

Nada Home si vyhrazuje právo kdykoli a jednostranně bez upozornění změnit Podmínky použití. Jakékoli změny budou zveřejněny na Stránkách.

PŘÍSTUP NA STRÁNKU

Nada Home neručí Uživateli za případné závady spočívající ve zpoždění nebo přerušení provozu linky, které brání přístupu na Stránku Uživatel je povinen nezasahovat do provozu Stránky a zejména se zavazuje, že nebude pokusit se obejít jeho zabezpečení, nemanipulovat s ním, nenabourávat se do něj nebo v žádném případě žádným způsobem neohrozit provoz Stránek nebo jakéhokoli počítačového systému, serveru, routeru a jakéhokoli jiného počítačového zařízení.

Uživatel musí být vybaven počítačem, který splňuje všechny technické vlastnosti nezbytné k používání Stránek a který je kompatibilní se Stránkou. Nada Home rovněž nemůže zaručit a nezaručuje, že jakýkoli obsah na Stránkách neobsahuje infekce, viry a / nebo jiný obsah, který má kontaminující nebo destruktivní vlastnosti. Jste odpovědní za implementaci procedur a kontrol souvisejících s viry (včetně antivirových a jiných bezpečnostních kontrol), abyste splnili své konkrétní potřeby zabezpečení a spolehlivost příchozích a odchozích dat.

NEWSLETTER

Nada Home pravidelně rozesílá newsletter všem uživatelům, kteří si tuto službu předplatili. V těchto newsletterech vás můžeme informovat o nových produktech, nabídkách nebo slevách. Odebírání Newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí možnosti odhlášení v dolní části každého z našich e-mailů nebo zasláním zprávy na customerservice@nadahome.it

AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Web společnosti obsahuje materiál chráněný autorským právem, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví, včetně textu, softwaru, fotografií, videí a grafiky, a celý obsah webových stránek je chráněn autorským právem jako kolektivní dílo podle zákonů o italských a mezinárodních autorských právech.

Nesmíte upravovat, publikovat, přenášet, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoli způsobem využívat jakýkoli obsah, ať už jako celek nebo jeho část.

S výjimkou případů, kdy to výslovně povoluje zákon o autorských právech, nesmí být materiál na webových stránkách kopírován, redistribuován, znovu přenášen, publikován nebo využíván komerčně nebo nekomerčně bez písemného povolení společnosti a vlastníka autorských práv.

Je povoleno tisknout a stahovat výňatky z webových stránek pro soukromé použití za následujících podmínek: (a) žádný text ani grafika na těchto webových stránkách nejsou žádným způsobem upravovány; (b) žádná grafika na této webové stránce není použita odděleně od doprovodného textu; (c) naše upozornění na autorská práva a ochranné známky se objeví na všech kopiích.

ODKAZY Z JINÝCH STRÁNEK

Chcete-li vytvořit odkaz na webovou stránku z jiných stránek, můžete tak učinit, pokud se omezíte na vytvoření odkazu na domovskou stránku webu bez replikace stejné a za předpokladu, že jsou vyhrazeny následující podmínky: 1. ne logo Nada Home je odstraněno, zdeformováno nebo jinak změněno; 2. obsah webových stránek není zahrnut v rámci jiné webové stránky (tzv. „framing“); 3. vztah s námi není zkreslený, ani o nás nejsou prezentovány nepravdivé informace; 4. nepoužívejte značku Nada Home bez našeho výslovného písemného souhlasu; 5. Stránka, ze které je odkaz umístěn, neobsahuje obsah nevkusný, urážlivý nebo porušující práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby a v každém případě je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Existence odkazu v žádném případě neznamená náš souhlas nebo sponzorství obsahu, produktů nebo služeb přítomných nebo inzerovaných na stránce, ze které byl odkaz vytvořen.

Vyhrazujeme si také právo kdykoli zrušit oprávnění k vytvoření odkazu a požádat o jeho odstranění. V případě nedodržení těchto podmínek si vyhrazujeme právo podniknout jakékoli zákonem povolené kroky na ochranu našich zájmů.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Přestože se Společnost snaží vždy uvádět přesné a aktuální informace, odmítáme jakoukoli odpovědnost za přesnost, úplnost a obsah informací nebo materiálů zobrazených na Webových stránkách.

Můžeme kdykoli a bez upozornění provádět změny obsahu a materiálů na webových stránkách.

SOUKROMÍ

Naše společnost věnuje zvláštní pozornost otázkám ochrany osobních údajů.

Zveme vás, abyste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, jejichž prostřednictvím vám poskytujeme veškeré informace týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů s odkazem na naše webové stránky.

PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto Podmínky použití se řídí italským právem a musí být vykládány aplikací této legislativy.

Pro občanskoprávní spory platí, že v případě, že kupujícím je soukromá osoba jednající za účelem nesouvisejícím s výkonem obchodní nebo jeho profesní činnosti, je obligatorně místně příslušný soudce v místě bydliště nebo bydliště spotřebitele, pokud se nachází na území státu.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Níže jsou uvedeny informace pro kontaktování našeho zákaznického servisu:
Domov Naďa
e-mail: customerservice@nadahome.it
tel. 08119041800