1. DEFINICE A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Tato smlouva ("Smlouva") je smlouvou uzavřenou na dálku podle čl. 45 a ss. legislativního dekretu ze dne 6. září 2005, n. 206 ("Spotřebitelský zákoník") v případě spotřebitelských zákazníků podle čl. 3 spotřebitelského zákoníku nebo jinak kupní smlouvou dle čl. 1470 a ss. cc Smlouva se týká prodeje movitého majetku mezi Nada Home, se sídlem v San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171 a zákazníkem. Smlouva je uzavřena přímo přijetím návrhu na koupi vydaného Zákazníkem prostřednictvím webové stránky www.nadahome.it společností Nada Home, a to způsoby popsanými v následujícím čl. 3. Pokud je návrh na koupi formulován zákazníkem telefonicky, dojde k uzavření smlouvy doručením produktu společností Nada Home.

2. CENY

2.1. Ceny produktů uvedené na webových stránkách www.nadahome.it jsou uvedeny v eurech a zahrnují DPH, ekologický příspěvek WEEE dle legislativní vyhlášky č. 49 ze dne 14. března 2014 a všechny ostatní daně. Náklady na doručení jsou uvedeny na webových stránkách www.nadahome.it.

Cena splatná Zákazníkem je cena platná při uzavření smlouvy.

2.2. Pokud byla inzerována nesprávná cena, společnost Nada Home bude kontaktovat zákazníka, aby si ověřila, zda má v úmyslu přistoupit k nákupu produktu za správnou cenu. Pokud zákazník nehodlá v nákupu pokračovat nebo ho Nada Home nemůže kontaktovat, Nada Home objednávku zruší. Nada Home není povinna prodat produkt za špatnou cenu, pokud zákazník o chybě při běžné péči věděl. Veškeré informace o cenách jsou k dispozici na webu www.nadahome.it nebo kontaktováním zákaznického servisu.

3. ZPŮSOB NÁKUPU A PLATBY

3.1. Nada Home může na základě vlastního uvážení a bez jakékoli odpovědnosti vůči zákazníkovi odmítnout návrh na koupi obdržený od zákazníka. Pokud má zákazník v úmyslu zakoupit produkty, které již nejsou dostupné, Nada Home bude zákazníka informovat. Zákazník může počkat na libovolnou dostupnost nebo objednávku zrušit.

3.2. Zákazník může platit prostřednictvím (a) PayPal nebo kreditních karet; (b) bankovním převodem (c) na dobírku; (d) Amazon Pay. V případě platby přes PayPal nebo kreditní kartou Nada Home odešle produkty až po obdržení autorizace platby, a pokud tak neučiní, nebude zásilka pokračovat.

V případě platby na dobírku Nada Home produkty standardně expeduje do 2 pracovních dnů od zadání objednávky. Platby šekem nejsou akceptovány.

V případě platby bankovním převodem bude objednávka expedována po připsání převodu na naši banku.

V případě neuhrazení platby do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky bude objednávka stornována a produkty budou vráceny zpět do prodeje.

 3.3. Další informace o platebních metodách získáte kontaktováním Nada Home nebo na webových stránkách www.nadahome.it., sekce Platby.

4. DODÁVKA PRODUKTŮ

4.1. Nada Home dodává produkty po celém italském území, včetně San Marina a Vatikánu. Další informace získáte kontaktováním Nada Home nebo na webových stránkách www.nadahome.it Sekce dopravy. Nada Home obvykle doručuje během 1-2 pracovních dnů s expresní dopravou a 4/5 pracovních dnů se standardní dopravou (kromě pracovních dnů, sobot a nedělí) od přijetí platby (v případě platby PayPalem / kreditní kartou / bankovním převodem) nebo od zadání objednávky (v případě platby na dobírku).

4.2. Produkty zahrnuté v jedné objednávce nelze doručit na různé adresy a zaplatit různými způsoby platby.

Nada Home doručuje na adresu uvedenou zákazníkem v době zadání objednávky.

 4.3. Nebezpečí ztráty nebo poškození produktů přechází na zákazníka, když zákazník po dodání věcně převezme zboží.

5. ZÁRUKY A POMOC

 5.1. Na všechny produkty uváděné na trh se vztahuje zákonná záruka shody podle článků 128 a násl. spotřebitelského zákoníku, který se vztahuje na jakýkoli rozpor zakoupeného zboží, existující v době dodání a ke kterému dojde do 2 let od dodání. Jakékoli závady nebo škody způsobené náhodnými událostmi nebo odpovědností zákazníka za použití produktů, které nejsou v souladu s jejich zamýšleným použitím, nebo vlivem běžného opotřebení, jsou vyloučeny z vad konformity, a tedy ze zákonné záruky.
Zákazník může dle své volby požádat prodávajícího o bezplatnou opravu nebo výměnu zboží v obou případech, pokud požadovaná náprava není nemožná nebo to prodávajícímu nezpůsobuje nepřiměřené náklady.
Zákazník spotřebitel má právo na poměrné snížení ceny nebo na ukončení kupní smlouvy v souladu s ustanovením čl. 135 bis odst. 4 spotřebitelského zákoníku, a to zejména pokud: prodávající neprovedl opravu nebo výměnu za podmínek stanovených spotřebitelským zákoníkem nebo odmítl uvést zboží do souladu; je-li rozpor se smlouvou tak závažný, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo ukončení smlouvy; dojde-li k rozporu se smlouvou i přes snahu prodávajícího obnovit shodu zboží; pokud prodávající prohlásil (nebo je to z okolností zřejmé), že v přiměřené lhůtě nebo bez obtíží nepřistoupí k obnovení shody zboží.
Spotřebitel nemá právo ukončit smlouvu, pokud je rozpor se smlouvou pouze nepatrný.
Aby mohl zákazník využít této záruky, musí nahlásit nesoulad prostřednictvím sdělení adresovaného prodejci s uvedením zjištěných závad a závad.
Pokud se neprokáže opak, má se za to, že jakýkoli rozpor se smlouvou, ke kterému dojde do jednoho roku od dodání zboží, již k tomuto datu existoval, pokud není tento předpoklad neslučitelný s povahou zboží nebo s povahou vady. dodržování.

6. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 6.1. Zákazník prohlašuje a zaručuje: (i) že je plnoletý; (ii) že jím poskytnuté údaje pro plnění Smlouvy jsou správné a pravdivé

7. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ

7.1. Nada Home chce, aby její zákazníci byli se zakoupenými produkty spokojeni. Zákazník, pokud je spotřebitelem podle čl. 3 spotřebitelského zákoníku, máte právo odstoupit od sjednané smlouvy bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce fyzická držba zboží nebo v případě více zboží objednaného prostřednictvím jedné objednávky a dodaného odděleně končí po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) převezmete fyzickou držbu poslední dobro. Zákazník může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy tak, že jej sdělí (ve výše uvedené lhůtě) telefonicky kontaktováním zákaznického servisu na čísle +39.08119041800 nebo na e-mailové adrese servizioclienti@nadahome.it. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy za předpokladu, že produkt vrátí v podstatě neporušený. Zákazník, který hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí zaslat produkty společnosti Nada Home (ve výše uvedené lhůtě) na adresu podle pokynů v nich uvedených. Zákazník nebude mít dle čl. 59 spotřebitelského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy v případě dodání produktů na míru nebo jednoznačně personalizovaných.

7.2. Vrácení produktu prostřednictvím ohlášeného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy znamená vrácení částky zakoupeného produktu e

náklady na dopravu a vrácení produktů. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. K vrácení peněz dojde bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení odstoupení. Vrácení peněz se obvykle uskuteční pomocí stejné platební metody, kterou použil zákazník; V případě platby na dobírku bude refundace provedena bankovním převodem (v tomto případě musí zákazník poskytnout Nada Home bankovní údaje). Další informace o produktech a příslušných zárukách jsou k dispozici na webových stránkách www.nadahome.it v části Vrácení zboží a vrácení peněz.

7.3. Pokud mají strany v úmyslu odvolat se k běžnému soudnímu orgánu, je příslušným soudem soud místa bydliště nebo bydliště spotřebitele, které si zvolily, povinné podle čl. 33 odst. 2 písm. u) legislativní vyhlášky 206/2005.

7.4. Spotřebitelé s bydlištěm v Evropě jsou informováni, že Evropská komise zřídila online platformu, která poskytuje nástroj alternativního řešení sporů. Tento nástroj může evropský spotřebitel využít k mimosoudnímu řešení jakéhokoli sporu týkajícího se smluv o prodeji zboží a služeb uzavřených online a/nebo z nich odvozených. V důsledku toho, pokud jste spotřebitel usazený v Evropě, můžete tuto platformu využít k řešení jakéhokoli sporu vyplývajícího z online smlouvy uzavřené na této stránce. Evropská platforma ODR je k dispozici na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 8.1. Nada Home může postoupit všechna nebo část práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí strany.

 8.2. Nada Home si vyhrazuje právo upravit tyto Všeobecné podmínky bez předchozího upozornění a bez újmy na prodeji uskutečněném před takovými úpravami. Jakékoli změny vstoupí v platnost dnem, kdy budou sděleny veřejnosti, a budou se vztahovat na prodeje uskutečněné po tomto datu. Nejnovější aktualizovaná verze Všeobecných podmínek je dostupná na webových stránkách www.nadahome.it.

 8.3. Osobní údaje Zákazníka zpracovává Nada Home v souladu s ustanoveními Informací o zpracování údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.nadahome.it, sekce Ochrana osobních údajů.

 8.4. Tato smlouva podléhá italskému právu.

 8.5. Nada Home srls dodržuje al kodice etický sdružení italský del Obchod Elektronický dostupný al Následující link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

 8.6. Zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 (kromě pracovních dnů) na čísle 08119041800 nebo na e-mailové adrese servizioclienti@nadahome.it. Nadu Home můžete také kontaktovat poštou na adrese Nada Home Customer Service, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).